راهنمای ارت تستر کلمپی
کتاب تکنولويی و کارگاه برق صنعتی فنی حرفه ای
کتاب کنترل کننده های منطقی فنی حرفه ای
کتاب مبانی تکنولويی برق صنعتی فنی حرفه ای
مدار فرمان
نقشه های کاربردی مدار فرمان
برق تاسیسات
محاسبه سطح مقطع سیم و کابل
آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین
موتورهای سه فاز
کتاب فیوز
دیکشنری تخصصی دوربین
دستورالعمل نصب، راه اندازی، بهره برداری، سرویس و نگهداری باتری 12 ولت سیلد
سوالات اعلام حریق