هوشمند سازی سیستم اعلام نشت گاز :
یکی دیگر از مواردی که در اکثر ساختمان های هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد ، سیستم هوشمند اعلام نشت گاز می باشد . با وجود این سیستم ، اگر به هر دلیلی در ساختمان نشتی گاز بوجود آید سیستم مطلع شده و عکس العمل برنامه ریزی شده مشخصی را انجام خواهد داد .
نمونه ای از عکس العمل های سیستم هوشمند نشت گاز:
قطع شیر گاز اصلی واحد یا ساختمان پخش صدای هشدار اعلام نشت گاز در محل اعلام هشدار صوتی به جای آژیر خطر به صورت تفکیک شده در ساختمان (مشخص نمودن مکان دقیق این اتفاق ) قطع برق واحد به این جهت که شخصی از روی سهل انگاری چراغها را روشن نکند ارسال SMS به مالکین و اطلاع رسانی قبل از وقوع اتفاقات ناگوار تعریف رویدادهای دلخواه دیگر کارفرما با توجه به نیاز مکان و سیستم های موجود ساختمان